VARKAUDEN  SEUDUN SUKUTUTKIJAT RY:N SÄÄNNÖT


Hyväksytty Varkauden seudun sukututkijat ry:n kokouksessa xx.xx.2005.

Rekisteröity 21.03.2005


 1§ Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Varkauden Seudun Sukututkijat Ry ja sen kotipaikkana on Varkauden kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sukututkimusharrastusta sekä olla yhdyssiteenä Varkauden ja sen ympäristön sukututkijoiden kesken. Yhdistys pyrkii edistämään perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista.

3§ Yhdistyksen toiminta


Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, retkiä ja muita tilaisuuksia. Yhdistys voi antaa sukututkimusta koskevia neuvoja, tietoja ja koulutusta sekä harjoittaa alaan liittyvää tiedon keruuta ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua ja voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta sekä käyttää tarvittaessa muita yhteiskunnan tukimuotoja.

4§ Jäsenistö


Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Uudet jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.  Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Jäsenmaksu


Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6§ Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme, enintään seitsemän jäsentä. Vuosikokous valitsee yhdistykselle yhden tilintarkastajan ja hänelle varahenkilön.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan sihteerin kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Nimenkirjoittajat


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8§ Tilit


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosi-kokousta hallitukselle.

9§ Kokoukset


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouksista ilmoitetaan paikallislehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla.

11§ Vuosikokous


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.    Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9.    Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

13§ Yhdistyksen purkaminen


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Sivujen ylläpito: Reijo Luostarinen ja Ari Kankkunen 

Sivu päivitetty 22.3.2018